บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

รายละเอียด

บริษัท เอ็นไว กรีน เซาท์เทิร์น จำกัด ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโดยมืออาชีพมีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องมือและบุคคลากรผู้ชำนาญการ และประสบการณ์ด้านการทดสอบคุณภาพน้ำโดยให้บริการในการทดสอบตัวอย่างน้ำดื่ม น้ำเสีย น้ำผิวดิน น้ำทะเล น้ำประปา น้ำหล่อเย็น และกากตะกอน เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานที่กำหนดแต่ละมาตรฐาน เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า  เป็นต้น รวมทั้งบริการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

  • Date: 2017-01-31
  • Category:

รายละเอียดย่อ

น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งของมนุษย์ สัตว์ และพืช การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำเป็นที่ต้องมีการกำหนดตัวชี้วัด (พารามิเตอร์) ในการติดตามตรวจสอบโดยควรเลือกตัวชี้วัดที่มีความสำคัญหรือบ่งชี้ถึงคุณภาพน้ำได้ รวมทั้งยังต้องคำนึงถึงศักยภาพ งบประมาณ บุคลากร และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น โดยจะนำเสนอวิธีตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถตรวจวัดทันที เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม