บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

MONITORING AIR QUALITY MINES.

MONITORING AIR QUALITY MINES.

ฝุ่นละอองประกอบด้วยสารตางๆ ที่เป็นของแข็งและของเหลวที่กระจายอยูในบรรยากาศเปนกลุมของโมเลกุลที่มองดวยตาเปลาไมเห็น มีขนาดตั้งแต 0.002 ไมครอน ไปจนถึงฝุนที่มีขนาดใหญกวา 500 ไมครอน เขาสูรางกายฝุนขนาด ใหญจะถูกดักไวที่ขนจมูก ส่วนฝุนขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จะเขาสูระบบทางเดินหายใจและทําใหระคายเคืองแสบ จมูก ไอจาม มีการสะสมของฝุนในถุงลมปอด ทําให้การทำงานของปอดเสื่อมลง...

Read More
WORKPLACE MONITORING

WORKPLACE MONITORING

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน ...

Read More
STACK MONITORING

STACK MONITORING

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย...

Read More
AMBIENT AIR MONITORING

AMBIENT AIR MONITORING

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ...

Read More
WATER & WASTEWATER

WATER & WASTEWATER

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ...

Read More