บริษัทตรวจสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ |เราคือบริษัท1เดียวในภาคใต้ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสิ่งแวดล้อม ด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโดยตรง

รายละเอียด

ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10) 
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
ตรวจวัดความสั่นสะเทือนขณะมีการระเบิด (Vibration)
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ก๊าซในบรรยากาศ (co,SO2,NOx as NO2,)ความเร็วลมwind speed & direction

MONITORING AIR QUALITY MINES.

  • Date: 2023-02-18
  • Category: service

รายละเอียดย่อ

ฝุ่นละอองประกอบด้วยสารตางๆ ที่เป็นของแข็งและของเหลวที่กระจายอยูในบรรยากาศเปนกลุมของโมเลกุลที่มองดวยตาเปลาไมเห็น มีขนาดตั้งแต 0.002 ไมครอน ไปจนถึงฝุนที่มีขนาดใหญกวา 500 ไมครอน เขาสูรางกายฝุนขนาด ใหญจะถูกดักไวที่ขนจมูก ส่วนฝุนขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จะเขาสูระบบทางเดินหายใจและทําใหระคายเคืองแสบ จมูก ไอจาม มีการสะสมของฝุนในถุงลมปอด ทําให้การทำงานของปอดเสื่อมลง